I den traditionella verksamheten med moderskapsrådgivning glömde man helt bort pappans välmående och hälsotillstånd. Av erfarenhet vet man att inverkan av pappans fysiska och psykiska välmående återspeglas direkt i mammans, barnets och hela familjens välmående.

Familjens interna välmående är en fråga om gemensamt ansvar. Det är viktigt att makarna redan under graviditeten inser att det egna välmåendet är beroende av partnerns och också de andra närståendes välmående.

På Helsingfors privata Moderskaps- och Faderskapsrådgivning kan makarna få gemensam rådgivning om välmåendet. Det är önskvärt att papporna i mån av möjlighet deltar i besöken på rådgivningen och växer till gemensamt ansvar för sitt eget och sin familjs välmående.

En grundläggande kartläggning av det fysiska och psykiska välmåendet görs för papporna som deltar i rådgivningsservicen. Ett välmåendeindex fastställs för pappan och på basis av detta utarbetas en målorienterad plan för att upprätthålla och eventuellt förbättra välmåendet. En väsentlig del av rådgivningstjänsterna innebär också hantering av de känslor som faderskapet ger upphov till samt personlig förberedelse för förlossningen.

 

FacebookTwitterGoogle+